BUDMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000409600
Numer REGON: 101345809
Numer NIP: 7752643980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-06-11
Sygnatura akt[RDF/297831/21/677]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 77526439802012-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina ŻYCHLIN miejscowość DOBRZELIN2012-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBRZELIN ulica SZKOLNA nr domu 95 kod pocztowy 99-320 poczta ŻYCHLIN kraj POLSKA 2012-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 STYCZNIA 2012 R., NOTARIUSZ EWA JANOWSKA -MAKSIMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE, REPERTORIUM A NR 201/20122012-01-27 do dziś
209.04.2013 R., ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA KOZŁOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA EWY JANOWSKIEJ - MAKSIMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE, REPERTORIUM A NR 2133/2013, ZMIENIONO § 172013-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAWSKI2012-01-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2013-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAWSKI2013-07-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2013-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2013-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2013-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAWSKI2013-07-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2013-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAWSKI2012-01-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-03-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-17 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2015-03-17 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-03-17 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-03-17 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-03-17 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-17 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-03-17 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-17 do dziś
1077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-14 do dziś
2data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
3data złożenia 09.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
4data złożenia 10.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
6data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
7data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
8data złożenia 15.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
9data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122013-05-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
5OD 31.12.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012-31.12.20122013-05-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
5OD 31.12.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów