GRUPA-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000409575
Numer REGON: 122497807
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/27099/22/17]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ALEKSANDRA FREDRY nr domu 2 nr lokalu 5 kod pocztowy 30-605 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.01.2012 R., NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU (32-300), UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 12; REPERTORIUM A NR 497/20122012-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACH2012-01-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ2022-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 ZŁ2012-01-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PROKURENT SAMODZIELNIE.2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACH2012-01-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-01-27 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-01-27 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-01-27 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-01-27 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-01-27 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-01-27 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-01-27 do dziś
843 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-01-27 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-01-27 do dziś
1042 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2022-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-24 do dziś
2data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
3data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
5data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
6data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
8data złożenia 08.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
9data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
10data złożenia 28.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 ROK2013-07-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 ROK2013-07-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów