BUDBAUM MOSTY I DROGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000409497
Numer REGON: 200675252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-03-27
Sygnatura akt[RDF/194100/20/233]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 200675252 NIP 84423500722012-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDBAUM MOSTY I DROGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 4/6 nr lokalu LOK. 105 kod pocztowy 00-641 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDBAUM MOSTY I DROGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SUWAŁKACH2015-11-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SUWAŁKI gmina SUWAŁKI miejscowość SUWAŁKI2015-11-20 do dziś
3. Adresmiejscowość SUWAŁKI ulica UL. BYDGOSKA nr domu 38 nr lokalu 38 kod pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA 2015-11-20 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.01.2012 R. W KN KRYSTYNY JEROMINEK JANKOWSKIEJ W SUWAŁKACH, REP. A NR 86/2012 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-26 do dziś
226.03.2014 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A NR 1894/2014 ZMIENIONO § 7.1 PKT. 682014-04-09 do dziś
318.12.2014 R. W KN ZDZISŁAWY CZEREMCHA W SZCZECINIE, REP. A NR 4115/2014 ZMIENIONO § 8, § 10 UST. 12015-01-16 do dziś
413.08.2015 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A NR 6164/2015 ZMIENIONO § 2, W § 7 UST. 1 DODANO PKT 692015-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENGEL2014-10-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.362 (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.362.000 (JEDEN MILION TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2015-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1367000,00 ZŁ2015-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11267000,00 ZŁ2015-01-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIOŁ2017-04-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JERZY2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENGEL2015-02-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-02-23 do dziś
PREZES ZARZĄDU2015-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOLEWSKA2014-07-30 do dziś
2. ImionaIWONA2014-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-07-30 do dziś
21. NazwiskoRENGEL2017-04-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-04-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-01-16 do dziś
208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2015-01-16 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-16 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-01-16 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-01-16 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-01-16 do dziś
746 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-01-16 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-01-16 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-16 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2013 okres 2012 ROK2013-04-23 do dziś
2data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
3data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-10 do dziś
5data złożenia 27.03.2020 okres OD 18.12.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 ROK2013-04-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 ROK2013-04-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr AKT X GU244/19 data 18.12.20192020-01-16 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2020-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIŃSKI2020-01-16 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-16 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów