ASTON LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000409399
Numer REGON: 145979342
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-04-10
Sygnatura akt[RDF/196807/20/397]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTON LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.01.2012 R. -OLGA BOGUSZ -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 471/2012.2012-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK2012-01-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2012-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ2014-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5250,00 ZŁ2012-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK2012-01-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2012-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-01-26 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-01-26 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-01-26 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-01-26 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-01-26 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-26 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-01-26 do dziś
882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-01-26 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.03.2014 okres OD 26.01.2012 DO 31.12.20122014-03-26 do dziś
2data złożenia 14.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-26 do dziś
3data złożenia 05.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
4data złożenia 10.04.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-04-10 do dziś
5data złożenia 10.04.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-04-10 do dziś
6data złożenia 10.04.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-10 do dziś
7data złożenia 10.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-10 do dziś
8data złożenia 10.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.01.2012 DO 31.12.20122014-03-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-04-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-04-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.01.2012 DO 31.12.20122014-03-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-04-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-04-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów