MYPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000409358
Numer REGON: 302032130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-06-01
Sygnatura akt[RDF/492998/23/175]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMYPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ2015-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica UL. GÓRNOŚLĄSKA nr domu 56 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2021-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.01.2012 R., NOTARIUSZ KLAUDIA KUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 207/2012.2012-01-27 do dziś
207.03.2014 R., NOTARIUSZ KLAUDIA KUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 2420/2014 - ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI2014-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3019876602012-01-27 do dziś
4. Numer KRS0000404483 2012-01-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKLAS2012-01-27 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ROMAN2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-01-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-01-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-01-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2012-01-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.000,00 ZŁ2012-01-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.000,00 ZŁ2012-01-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-01-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKLAS2012-01-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ EUGENIUSZ2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-01-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-01-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-01-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2012-01-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2012-01-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2012-01-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-01-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI.2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3019876602012-01-27 do dziś
4. Numer KRS0000404483 2012-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-05-27 do dziś
246 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-05-27 do dziś
317 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2014-05-27 do dziś
417 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2014-05-27 do dziś
518 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2014-05-27 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-05-27 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-05-27 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-05-27 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-05-27 do dziś
1017 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2021-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
9data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
10data złożenia 01.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów