BUDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000409061
Numer REGON: 242844584
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278217/21/847]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RUDA ŚLĄSKA gmina M. RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2012-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica WROCŁAWSKA nr domu 8 kod pocztowy 41-707 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2012-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.12.2011 R. NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, AKT NOTARIALNY REP. A NR 25131/20112012-01-27 do dziś
223.05.2012 R. NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, AKT NOTARIALNY REP. A NR 11890/2012 ZMIENIONO: §62012-06-22 do dziś
320.01.2012 R., REP. A NR 24173/2012, ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA MATUSZEWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: § 62013-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLCZYK2012-01-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MIROSŁAW2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-01-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-01-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.0002012-01-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.0002012-01-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.0002012-01-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-01-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLCZYK2012-01-27 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BŁAŻEJ2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-01-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-01-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.0002012-01-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.0002012-01-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.0002012-01-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-01-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2405929252012-01-27 do dziś
4. Numer KRS0000274192 2012-01-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY POPRZEZ ZARZĄD W KTÓREGO SKŁAD WCHODZĄ WOJCIECH BOLCZYK I MICHAŁ BOLCZYK.2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ2012-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2405929252012-01-27 do dziś
4. Numer KRS0000274192 2012-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-01-27 do dziś
242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2012-01-27 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-01-27 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-01-27 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-01-27 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-01-27 do dziś
742 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2012-01-27 do dziś
842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2012-01-27 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-01-27 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-01-27 do dziś
1143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-01-27 do dziś
1268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-01-27 do dziś
1343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-01-27 do dziś
1443 31 Z TYNKOWANIE2012-01-27 do dziś
1543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-01-27 do dziś
1643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-01-27 do dziś
1743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-01-27 do dziś
1843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-01-27 do dziś
1964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-01-27 do dziś
2066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-01-27 do dziś
2177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-01-27 do dziś
2270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-01-27 do dziś
2382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-27 do dziś
2496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-27 do dziś
2543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-01-27 do dziś
2643 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-01-27 do dziś
2741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2013 okres 09.12.2011 - 31.12.20122013-04-26 do dziś
2data złożenia 21.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-05 do dziś
3data złożenia 23.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
4data złożenia 16.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
5data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
6data złożenia 26.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
7data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
8data złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
9data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.12.2011 - 31.12.20122013-04-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów