BUDIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000409037
Numer REGON: 180799035
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2014-10-27
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/19583/14/935]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180799035 NIP 81336707492012-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2012-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica RYNEK nr domu 9 kod pocztowy 35-064 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2012-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.2011 R., NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, REP. A NR 6952/20112012-01-25 do dziś
201.06.2012 R. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA UL. ZAMKOWA 9, 35-032 RZESZÓW -REP. A NR 5411/2012 ZMIENIONO: § 5 UST. 1, DODANO: § 5 UST. 52012-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZAK2014-10-27 do dziś
2. ImionaDANIEL ARKADIUSZ2014-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55000,00 ZŁ2014-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2012-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2012-07-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO -TEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE B. W PREZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, JEŻELI ZŁOŻONE OŚWIADCZENIE SKUTKUJE POWSTANIEM ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 2 500 EURO (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET EURO), OBLICZONEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Z DNIA POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI ZŁOŻONE OŚWIADCZENIE SKUTKUJE POWSTANIEM ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 2 500 EURO (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET EURO), OBLICZONEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Z DNIA POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA.2012-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZAK2012-01-25 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2012-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2012-01-25 do dziś
226 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-01-25 do dziś
377 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-01-25 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-01-25 do dziś
578 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-01-25 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-01-25 do dziś
779 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2012-01-25 do dziś
879 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-01-25 do dziś
979 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-01-25 do dziś
1079 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-01-25 do dziś
1179 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2012-01-25 do dziś
1279 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-25 do dziś
1332 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-25 do dziś
1481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-01-25 do dziś
1581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-01-25 do dziś
1681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-01-25 do dziś
1781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-01-25 do dziś
1882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-01-25 do dziś
1982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-01-25 do dziś
2082 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2012-01-25 do dziś
2182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-25 do dziś
2282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-01-25 do dziś
2385 32 A TECHNIKA2012-01-25 do dziś
2433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-01-25 do dziś
2585 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2012-01-25 do dziś
2685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2012-01-25 do dziś
2785 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2012-01-25 do dziś
2885 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2012-01-25 do dziś
2985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-01-25 do dziś
3085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-01-25 do dziś
3193 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2012-01-25 do dziś
3293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2012-01-25 do dziś
3393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-01-25 do dziś
3495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-01-25 do dziś
3533 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-01-25 do dziś
3696 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2012-01-25 do dziś
3796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-25 do dziś
3833 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-01-25 do dziś
3933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-01-25 do dziś
4041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-01-25 do dziś
4142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-01-25 do dziś
4242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2012-01-25 do dziś
4342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2012-01-25 do dziś
4409 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-01-25 do dziś
4542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-01-25 do dziś
4642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-01-25 do dziś
4742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2012-01-25 do dziś
4842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-01-25 do dziś
4945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-01-25 do dziś
5045 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-01-25 do dziś
5145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-01-25 do dziś
5245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-01-25 do dziś
5346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-01-25 do dziś
5446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-01-25 do dziś
5543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-01-25 do dziś
5646 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2012-01-25 do dziś
5746 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2012-01-25 do dziś
5846 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2012-01-25 do dziś
5946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-01-25 do dziś
6047 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-25 do dziś
6147 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-25 do dziś
6247 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-25 do dziś
6347 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-25 do dziś
6447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-25 do dziś
6547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-25 do dziś
6643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-01-25 do dziś
6747 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-25 do dziś
6847 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-25 do dziś
6947 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-25 do dziś
7047 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-25 do dziś
7147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-25 do dziś
7247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-01-25 do dziś
7347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-01-25 do dziś
7452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-01-25 do dziś
7553 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-01-25 do dziś
7658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-01-25 do dziś
7702 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2012-01-25 do dziś
7858 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2012-01-25 do dziś
7958 13 Z WYDAWANIE GAZET2012-01-25 do dziś
8058 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-01-25 do dziś
8158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-01-25 do dziś
8258 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2012-01-25 do dziś
8358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-01-25 do dziś
8459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-01-25 do dziś
8560 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2012-01-25 do dziś
8660 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-01-25 do dziś
8761 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2012-01-25 do dziś
8817 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2012-01-25 do dziś
8961 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2012-01-25 do dziś
9061 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2012-01-25 do dziś
9161 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2012-01-25 do dziś
9262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-01-25 do dziś
9362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-01-25 do dziś
9462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-01-25 do dziś
9562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-01-25 do dziś
9663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-01-25 do dziś
9763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-01-25 do dziś
9863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-25 do dziś
9918 11 Z DRUKOWANIE GAZET2012-01-25 do dziś
10064 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-01-25 do dziś
10164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2012-01-25 do dziś
10264 91 Z LEASING FINANSOWY2012-01-25 do dziś
10364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-01-25 do dziś
10468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-01-25 do dziś
10568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-01-25 do dziś
10668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-01-25 do dziś
10769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-01-25 do dziś
10870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-01-25 do dziś
10970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-01-25 do dziś
11018 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2012-01-25 do dziś
11170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-01-25 do dziś
11272 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2012-01-25 do dziś
11374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-25 do dziś
11473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-01-25 do dziś
11573 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-01-25 do dziś
11673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-01-25 do dziś
11773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-01-25 do dziś
11873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-01-25 do dziś
11974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-01-25 do dziś
12074 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-01-25 do dziś
12118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-01-25 do dziś
12274 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-01-25 do dziś
12377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-01-25 do dziś
12477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-01-25 do dziś
12577 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2012-01-25 do dziś
12677 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2012-01-25 do dziś
12777 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-01-25 do dziś
12877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-01-25 do dziś
12977 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2012-01-25 do dziś
13077 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2012-01-25 do dziś
13177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów