„EMPLOYER BRANDING INSTITUTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000408919
Numer REGON: 145977863
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-01-27
Sygnatura akt[RDF/275574/21/885]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMPLOYER BRANDING INSTITUTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DOMANIEWSKA nr domu 47 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2011 R., REP. A NR 2849/2011, NOTARIUSZ MAŁGORZATA MORELOWSKA-MAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, MAŁGORZATA MORELOWSKA-MAMIŃSKA NOTARIUSZ, KRZYSZTOF KOSIORKIEWICZ NOTARIUSZ, UL. BODUENA 4 LOKAL 9, 00-011 WARSZAWA.2012-01-23 do dziś
215.02.2016 R., REP. A NR 1023/2016, ROBERT KUSKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NUMERY ZMIENIONYCH §: § 2, § 4 UST.1, § 5 UST.2, § 9 UST.1 I UST.2, § 15 UST.12016-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYCH2012-01-23 do dziś
2. ImionaBARBARA KATARZYNA2012-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800 ZŁOTYCH2016-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2012-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYCH2012-01-23 do dziś
2. ImionaBARBARA KATARZYNA2012-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-01-23 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-01-23 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-01-23 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-01-23 do dziś
572 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2012-01-23 do dziś
673 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2012-01-23 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-01-23 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-03-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy194 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2016-03-04 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
3data złożenia 09.06.2017 okres OD 23.09.2011 DO 31.12.20112017-06-26 do dziś
4data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-26 do dziś
5data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-26 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
7data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
9data złożenia 27.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
3OD 23.09.2011 DO 31.12.20112017-06-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-26 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
3OD 23.09.2011 DO 31.12.20112017-06-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-26 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów