CTE CARBOTECH ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000408818
Numer REGON: 003446340
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429934/22/643]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2012-01-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTE CARBOTECH ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2018-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2012-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica AL. BOHATERÓW WARSZAWY nr domu 34/35 kod pocztowy 70-340 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-01-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJ.MAREK56@WP.PL2021-09-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CTECARBOTECH.EU2021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 STYCZNIA 2012 R., REP. A NR 172/2012, NOTARIUSZ JACEK SŁUŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2012-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-20 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2012-01-20 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2012-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-01-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE CTE CARBOTECH ENGINEERING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE W CTE CARBOTECH ENGINEERING SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CTE CARBOTECH ENGINEERING SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 12 STYCZNIA 2012 R.2012-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCTE CARBOTECH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2012-01-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000208950 2012-01-20 do dziś
5. Numer REGON0034463402012-01-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLADEWSKA2015-07-16 do dziś
2. ImionaADRIANNA2012-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-20 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2012-01-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2012-01-20 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji200002012-01-20 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2012-01-20 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego2000000,00 ZŁ2012-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty2000000,00 ZŁ2012-01-20 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2012-01-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii200002012-01-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-01-20 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2012-01-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY RÓWNIEŻ WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM2012-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2021-09-29 do dziś
2. ImionaMAREK2021-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOZA2012-01-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2012-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-20 do dziś
21. NazwiskoKACZOROWSKI2012-01-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW IRENEUSZ2012-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-20 do dziś
31. NazwiskoJANKOWSKI2012-01-20 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ZBIGNIEW2012-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-01-20 do dziś
241 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-01-20 do dziś
342 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-01-20 do dziś
442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-01-20 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-01-20 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-01-20 do dziś
771 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-01-20 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-01-20 do dziś
925 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2012-01-20 do dziś
1022 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 2011 R.2012-09-13 do dziś
2data złożenia 19.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-08 do dziś
3data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
4data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-25 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-10 do dziś
6data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-10 do dziś
7data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8data złożenia 02.04.2019 okres OD 26.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
9data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
10data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
11data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12011 R.2012-09-13 do dziś
21 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 R.2012-09-13 do dziś
21 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12011 R.2012-09-13 do dziś
21 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr XII GU 15/14 data 15.10.20142014-11-27 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU2014-11-27 do dziś
UPADŁOŚĆ OBEJMUJĄCA LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2018-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIPER2018-07-12 do dziś
2. ImionaJAN2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-12 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów