ENAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000408719
Numer REGON: 101052088
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-03-19
Sygnatura akt[RDF/281296/21/350]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2012-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 15 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2012-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA ZOSTAŁA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, REPERTORIUM A NR 8639/2011 W DNIU 22 LISTOPADA 2011 R. W KANCELARII NOTRARIALNEJ ELŻBIETY SZAFRUGI W ŁODZI. W DNIU 22 GRUDNIA 2011 R. DOKONANA ZOSTAŁA ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W KANCELARII NOTRARIALNEJ ELŻBIETY SZAFRUGI W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 9588/2011 -W ZAKRESIE § 6, W KTÓRYM WYKREŚLONO PKT 8, § 9 ORAZ § 18, W KTÓRYM DODANO PKT 3.2012-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-01-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 22 LISTOPADA 2011 R. WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI „CENTRUM MEDYCZNE ENAMED S.C. KRZYSZTOF KUJAWSKI, MATEUSZ MACIEJEWSKI, WOJCIECH PIOTROWSKI, JAROSŁAW WOJSA, JACEK RYSZ” (REGON: 101052088) (WPISANYCH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ŁODZI POD NUMERAMI: KRZYSZTOF KUJAWSKI -49372, MATEUSZ MACIEJEWSKI -60919, WOJCIECH PIOTROWSKI -56493, JACEK RYSZ -67598 ORAZ JAROSŁAW WOJSA WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC POD NUMEREM 24122) PODJĘLI W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA ELŻBIETY SZAFRUGI JEDNOGŁOŚNIE UCHWAŁĘ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, REPERTORIUM A NR 8635/2011, O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ ENAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKCEPTUJĄC TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ, STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NA PODSTAWIE ART. 556 W ZW. Z ART. 562 I 563 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2012-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWSKI2012-01-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2012-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000, OO ZŁOTYCH2012-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYSZ2012-01-20 do dziś
2. ImionaJACEK ANTONI2012-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000, OO ZŁOTYCH2012-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2012-01-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000, OO ZŁOTYCH2012-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKI2012-01-20 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2012-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000, OO ZŁOTYCH2012-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-20 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJSA2012-01-20 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARCIN2012-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000, OO ZŁOTYCH2012-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2012-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2012-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWSKA2012-01-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2012-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 OPIEKA ZDROWOTNA2012-01-20 do dziś
272 11 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2012-01-20 do dziś
372 19 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2012-01-20 do dziś
473 1 REKLAMA2012-01-20 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-01-20 do dziś
677 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-01-20 do dziś
782 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-01-20 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-01-20 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-01-20 do dziś
1085 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-01-20 do dziś
1187 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2012-01-20 do dziś
1247 73 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-20 do dziś
1388 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2012-01-20 do dziś
1493 13 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-01-20 do dziś
1596 04 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-01-20 do dziś
1647 74 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-20 do dziś
1747 75 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-20 do dziś
1847 79 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-20 do dziś
1947 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-01-20 do dziś
2056 29 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-01-20 do dziś
2168 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-01-20 do dziś
2270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 22.11.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
2data złożenia 16.08.2013 okres 2012 ROK2013-09-30 do dziś
3data złożenia 31.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
4data złożenia 28.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
5data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
6data złożenia 23.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
7data złożenia 25.11.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-25 do dziś
8data złożenia 25.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-25 do dziś
9data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.11.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
22012 ROK2013-09-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-24 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.11.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
22012 ROK2013-09-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-24 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów