ARTMI SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000408409
Numer REGON: 145968634
Numer NIP: 9512353025
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2019-02-04
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/6108/19/763]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2012-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMI SPÓŁKA AKCYJNA2012-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BRUZDOWA nr domu 93A kod pocztowy 02-991 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.12.2011 R., NOTARIUSZ DR WIESŁAW BOĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 11800/20112012-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-17 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2012-01-17 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2012-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego111000,00 ZŁ2012-01-17 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1110002012-01-17 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2012-01-17 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego111000,00 ZŁ2012-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2012-01-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1110002012-01-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane111.000 (STO JEDENAŚCIE TYSIĘCY) AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH SERII A. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI SERII A PRZEDSTAWIA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA Z AKCJI SERII A DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. W PRZYPADKU ZMIANY AKCJI SERII A NA AKCJE NA OKAZICIELA LUB PRZEJŚCIA WŁASNOŚCI AKCJI UPRZYWILEJOWANIA WYGASA.2012-01-17 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2012-01-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLECHA2012-01-17 do dziś
2. ImionaARTUR TOMASZ2012-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBIAŁY2012-01-17 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2012-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-17 do dziś
21. NazwiskoRYBUSIEWICZ2012-01-17 do dziś
2. ImionaADAM2012-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-17 do dziś
31. NazwiskoLUBAŃSKI2012-01-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-17 do dziś
41. NazwiskoBLECHA2012-01-17 do dziś
2. ImionaBEATA2012-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2012-01-17 do dziś
210 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2012-01-17 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-17 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-01-17 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-01-17 do dziś
677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2012-01-17 do dziś
777 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2012-01-17 do dziś
877 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-01-17 do dziś
977 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2012-01-17 do dziś
1077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-01-17 do dziś
1177 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-01-17 do dziś
1277 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2012-01-17 do dziś
1310 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2012-01-17 do dziś
1477 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2012-01-17 do dziś
1577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-01-17 do dziś
1677 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-01-17 do dziś
1778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-01-17 do dziś
1878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-01-17 do dziś
1978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-01-17 do dziś
2079 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-17 do dziś
2182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-01-17 do dziś
2282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-01-17 do dziś
2382 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2012-01-17 do dziś
2410 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2012-01-17 do dziś
2582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-01-17 do dziś
2682 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2012-01-17 do dziś
2782 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-01-17 do dziś
2882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-17 do dziś
2993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-01-17 do dziś
3096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-17 do dziś
3110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-17 do dziś
3211 0 PRODUKCJA NAPOJÓW2012-01-17 do dziś
3341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-01-17 do dziś
3441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-01-17 do dziś
3543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-01-17 do dziś
3643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-01-17 do dziś
3743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-01-17 do dziś
3810 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2012-01-17 do dziś
3943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-01-17 do dziś
4046 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-01-17 do dziś
4143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-01-17 do dziś
4243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-01-17 do dziś
4343 31 Z TYNKOWANIE2012-01-17 do dziś
4443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-01-17 do dziś
4543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-01-17 do dziś
4643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-01-17 do dziś
4743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-01-17 do dziś
4843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-01-17 do dziś
4910 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2012-01-17 do dziś
5046 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2012-01-17 do dziś
5146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2012-01-17 do dziś
5247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-01-17 do dziś
5347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-01-17 do dziś
5447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-17 do dziś
5547 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-17 do dziś
5647 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-17 do dziś
5747 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-17 do dziś
5847 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-17 do dziś
5947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-17 do dziś
6010 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2012-01-17 do dziś
6147 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-17 do dziś
6247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-17 do dziś
6347 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-01-17 do dziś
6447 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-01-17 do dziś
6547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-01-17 do dziś
6647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-01-17 do dziś
6752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-01-17 do dziś
6852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-01-17 do dziś
6955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-01-17 do dziś
7055 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-01-17 do dziś
7110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2012-01-17 do dziś
7255 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2012-01-17 do dziś
7355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-01-17 do dziś
7456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-01-17 do dziś
7556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-01-17 do dziś
7656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-01-17 do dziś
7756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-01-17 do dziś
7856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-01-17 do dziś
7958 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-01-17 do dziś
8058 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2012-01-17 do dziś
8158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-01-17 do dziś
8210 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2012-01-17 do dziś
8358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-01-17 do dziś
8458 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2012-01-17 do dziś
8558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-01-17 do dziś
8659 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-01-17 do dziś
8759 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2012-01-17 do dziś
8859 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-01-17 do dziś
8959 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2012-01-17 do dziś
9059 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-01-17 do dziś
9163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-01-17 do dziś
9263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-01-17 do dziś
9310 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2012-01-17 do dziś
9463 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2012-01-17 do dziś
9563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-17 do dziś
9664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-01-17 do dziś
9764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-01-17 do dziś
9864 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2012-01-17 do dziś
9964 91 Z LEASING FINANSOWY2012-01-17 do dziś
10064 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-01-17 do dziś
10164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-01-17 do dziś
10265 11 Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE2012-01-17 do dziś
10365 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2012-01-17 do dziś
10410 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-01-17 do dziś
10565 20 Z REASEKURACJA2012-01-17 do dziś
10665 30 Z FUNDUSZE EMERYTALNE2012-01-17 do dziś
10766 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2012-01-17 do dziś
10866 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2012-01-17 do dziś
10966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-01-17 do dziś
11066 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2012-01-17 do dziś
11166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-01-17 do dziś
11266 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-01-17 do dziś
11366 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2012-01-17 do dziś
11468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-01-17 do dziś
11510 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2012-01-17 do dziś
11668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-01-17 do dziś
11768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-01-17 do dziś
11868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-01-17 do dziś
11970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-01-17 do dziś
12070 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-01-17 do dziś
12170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-01-17 do dziś
12273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-01-17 do dziś
12373 1 REKLAMA2012-01-17 do dziś
12473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-01-17 do dziś
12574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów