EXERT BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000408321
Numer REGON: 122492224
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304237/21/632]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXERT BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-08-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. OBOŹNA nr domu 31 nr lokalu 3 kod pocztowy 30-010 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-08-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKSIEGOWOSC@EXERT.PL2020-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.12.2011 R., NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 12560/20112012-01-23 do dziś
212.05.2020 R., REP. A NR 3508/2020, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK. ZMIANA: § 2 - DODANO RODZAJE DZIAŁALNOŚCI PKD; § 3 - PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.2020-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARCZYŃSKA2012-01-23 do dziś
2. ImionaDOROTA MAGDALENA2012-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2020-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKAŁKA2012-01-23 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ROBERT2012-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2020-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKAŁKA2012-01-23 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ROBERT2012-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-01-23 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-01-23 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-01-23 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-08-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-08-06 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-08-06 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-06 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-08-06 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-08-06 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
2data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
3data złożenia 28.05.2015 okres OD 27.11.2011 DO 31.12.20122015-06-10 do dziś
4data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
5data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
6data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
7data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
8data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-16 do dziś
9data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
3OD 27.11.2011 DO 31.12.20122015-06-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-16 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
3OD 27.11.2011 DO 31.12.20122015-06-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-16 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów