BOOM BARDZO ORYGINALNA OFERTA MARKETINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000408230
Numer REGON: 145964470
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2017-09-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/69814/17/436]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOM BARDZO ORYGINALNA OFERTA MARKETINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ZIELNA nr domu 39 kod pocztowy 00-108 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.2011 R., NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA, AL. JEROZOLIMSKIE 133 LOK.43, 02-304 WARSZAWA, REP. A NR 89288/20112012-01-13 do dziś
212.05.2016 R., REP. A NR 436/2016, NOTARIUSZ ILONA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, AL. KEN 47 M. 58, 02-797 WARSZAWA ZMIANA § 3 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI2016-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBACZ2012-01-13 do dziś
2. ImionaVIOLETTA JOANNA2012-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 198.000,00 ZŁOTYCH2014-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2012-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1174000,00 ZŁ2012-01-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2012-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBACZ2012-01-13 do dziś
2. ImionaVIOLETTA JOANNA2012-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2012-01-13 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-01-13 do dziś
359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-01-13 do dziś
459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-01-13 do dziś
579 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-01-13 do dziś
679 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-13 do dziś
717 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2012-01-13 do dziś
890 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2012-01-13 do dziś
918 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2012-01-13 do dziś
1082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.11.2014 okres OD 01.10.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
2data złożenia 18.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
4data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów