ASUMPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000408228
Numer REGON: 260579211
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-08-07
Sygnatura akt[RDF/172646/19/790]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASUMPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2015-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. WESOŁA nr domu 51 kod pocztowy 25-363 poczta KIELCE kraj POLSKA 2015-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.10.2011 R. -REP. A 10446/2011, NOTARIUSZ GRZEGORZ ARCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 112012-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-18 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki„ECHO DNIA”2012-01-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARJAŃSKI2012-01-18 do dziś
2. ImionaMARIUSZ STEFAN2012-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 500,00 ZŁ2012-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK SIERUGA2012-09-21 do dziś
2. ImionaHELENA2012-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2012-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-01-18 do dziś
273 1 REKLAMA2012-01-18 do dziś
373 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2012-01-18 do dziś
473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-01-18 do dziś
573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-01-18 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-01-18 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-01-18 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-18 do dziś
996 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.11.2013 okres OD DNIA 18.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-12-03 do dziś
2data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-13 do dziś
3data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
4data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5data złożenia 07.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 18.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-12-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 18.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-12-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.08.2014 R., REP. A 5758/2014, NOTARIUSZ GRZEGORZ ARCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 11 - UCHWAŁA NR 1/2014 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI PRZEZ JEJ LIKWIDACJĘ.2015-01-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO2015-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMARJAŃSKA2015-01-20 do dziś
2. ImionaAGATA LONGINA2015-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29.08.2014 R., REP. A 5758/2014, NOTARIUSZ GRZEGORZ ARCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 11 - UCHWAŁA NR 1/2014 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI PRZEZ JEJ LIKWIDACJĘ.2015-01-20 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów