ENDOMED JANUSZ ROMANOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000407912
Numer REGON: 145957056
Numer NIP: 9482596816
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/305950/21/888]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOMED JANUSZ ROMANOWSKI SPÓŁKA JAWNA2012-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM2019-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 26-610 poczta RADOM kraj POLSKA 2019-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 27.12.2011 R. -5.01.2012 R. -ZMIANA PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2012-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2012-01-11 do dziś
2. ImionaJANUSZ2012-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-01-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-01-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKA2012-01-11 do dziś
2. ImionaKLAUDIA ELŻBIETA2012-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-01-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-01-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2012-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKI2012-01-11 do dziś
2. ImionaJANUSZ2012-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKA2012-01-11 do dziś
2. ImionaKLAUDIA ELŻBIETA2012-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-03 do dziś
2data złożenia 03.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
3data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
4data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
5data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów