A-LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000407672
Numer REGON: 145956737
Numer NIP: 5222993487
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-02-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/5040/23/650]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SOKOŁOWSKA nr domu 9 nr lokalu U23 kod pocztowy 01-142 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-04-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@TAMAGOTCHISUSHI.PL2021-03-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TAMAGOTCHISUSHI.PL2021-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.2011 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 15551/20112012-01-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 05 MARCA 2015 ROKU. REPERTORIUM A NR 1149/2015 NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS - KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ NR 2. ZMIANA BRZMIENIA § 2.1. UMOWY SPÓŁKI.2015-04-09 do dziś
325.01.2021 R., REP. A NR 94/2021, NOTARIUSZ MARTYNA PIEKARCZYK - STUDZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 32021-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISIELIŃSKI2021-01-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900,00 ZŁOTYCH2021-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2021-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISIELIŃSKI2021-01-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-02-05 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-05 do dziś
320 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-04-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-04-09 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-04-09 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-04-09 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-04-09 do dziś
549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2015-04-09 do dziś
652 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
2data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
3data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
4data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
5data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
6data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-09-30 do dziś
7data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-30 do dziś
8data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-30 do dziś
9data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
10data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-09-30 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-09-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-30 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2021-03-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA - NA PODSTAWIE ART. 529 § 1 PKT 4 KSH. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI A-LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2021 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI SUSHI SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, POPRZEZ WYDZIELENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPÓŁKI A-LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WYRAŻENIA ZGODY NA PLAN PODZIAŁU ORAZ NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.2021-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-02-012023-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów