HG KANCELARIA PRAWNA ANNA MAZUR - OTRĘBSKA I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000407669
Numer REGON: 122487170
Numer NIP: 6772366649
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-05-28
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/11425/20/131]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2012-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHG KANCELARIA PRAWNA ANNA MAZUR - OTRĘBSKA I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH2020-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SKAWIŃSKA nr domu 15 nr lokalu 6 kod pocztowy 31-066 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.05.2010 R. 27.12.2011 R. -ZMIANA § 22012-01-11 do dziś
201.04.2020 R., ZMIANA §2, §3 UST. 1, §6 UST. 1 I 2, §8 UST.1, §9 UST. 1, §10 UST.2, §11 UST.3, §12; USUNIĘCIE §7 UST. 3; DODANIE §9 UST. 32020-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoMAZUR OTRĘBSKA2012-01-11 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2012-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-11 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2012-01-11 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-01-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-01-11 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-11 do dziś
2
1. NazwiskoGURGUL2012-01-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2012-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-11 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2012-01-11 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-01-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-01-11 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-11 do dziś
3
1. NazwiskoPIŁAT2020-05-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-28 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-05-28 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-05-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-05-28 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: 1) PARTNER ANNA MAZUR - OTRĘBSKA - SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ; 2) POZOSTALI PARTNERZY- KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE WE WSZELKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPÓŁKI SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO ŚWIADCZENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEGO KWOTY 20 000,00 ZŁ (Z TYM, ŻE W PRZYPADKU UMÓW ZAWARTYCH NA CZAS NIEOZNACZONY CHODZI O SUMĘ WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ ZA OKRES JEDNEGO ROKU). W POZOSTAŁYM ZAKRESIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TEGO PARTNERA Z INNYM Z PARTNERÓW.2020-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIŁAT2020-05-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR OTRĘBSKA2012-01-11 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2012-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGURGUL2012-01-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2012-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów