AQUA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000407573
Numer REGON: 145953526
Numer NIP: 9522117674
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514697/23/191]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2018-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. KINESKOPOWA nr domu 1 BUD. A nr lokalu 26 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2023-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.12.2011 R., NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK, UL. ŻELAZNA 67 LOK. 57,00-871 WARSZAWA, REP. A NR 2555/20112012-01-10 do dziś
218.06.2018 R., REP. A NR 9320/2018, NOTARIUSZ DANIEL KAPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §3.2018-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIETZ2012-01-10 do dziś
2. ImionaMARCIN JERZY2012-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2012-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJA2012-01-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2012-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2012-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIETZ2012-01-10 do dziś
2. ImionaMARCIN JERZY2012-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEJA2012-01-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2012-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES2012-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-01-10 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-01-10 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-06-28 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2021-09-30 do dziś
246 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2021-09-30 do dziś
347 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-09-30 do dziś
471 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-09-30 do dziś
571 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2013 okres 26.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
2data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
3data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
4data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
5data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
6data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
7data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
8data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
9data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
10data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
11data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów