INTELICOM SPŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000407495
Numer REGON: 145975663
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2017-08-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/65880/17/795]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KAROLA DICKENSA nr domu 27 nr lokalu 33 kod pocztowy 02-382 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2011 REP. A NR 4029/2011 SPORZĄDZONY PRZED DOROTĄ KOSSEWSKĄ -NOTARIUSZEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. ZŁOTEJ 11 LOK. 412012-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZEFIAK2012-01-13 do dziś
2. ImionaJOANNA2012-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁOTYCH2012-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALSKI2012-01-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2012-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2012-01-13 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-01-13 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-01-13 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-01-13 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-01-13 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-01-13 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-01-13 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-01-13 do dziś
970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-01-13 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2013 okres 13.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
2data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
3data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
5data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.01.2012-31.12.20122013-07-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów