GRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA ZASZCZUDŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000407307
Numer REGON: 122491970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/405576/22/638]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA ZASZCZUDŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina ALWERNIA miejscowość BRODŁA2012-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BRODŁA ulica FRANCISZKA nr domu 27 kod pocztowy 32-566 poczta BRODŁA kraj POLSKA 2012-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.11.2011 R. NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ KURNICKI MATEUSZ OLSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, REP. A NR 4531/2011 28.12.2011 R. NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ KURNICKI MATEUSZ OLSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5424/2011 ZMIANA § 52012-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASZCZUDŁOWICZ2012-01-17 do dziś
2. ImionaMARIA EWA2012-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ2012-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport149000,00 ZŁ2012-01-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA PROKURENTA PROKURA JEST SAMOISTNA.2012-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASZCZUDŁOWICZ2019-01-18 do dziś
2. ImionaARTUR WALDEMAR2019-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2012-01-17 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-01-17 do dziś
366 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2012-01-17 do dziś
466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-01-17 do dziś
566 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2012-01-17 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
2data złożenia 16.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
3data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
4data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
5data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
6data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
8data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
9data złożenia 20.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-20 do dziś
10data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-20 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-20 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów