CUBATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000407234
Numer REGON: 302017194
Numer NIP: 6961875843
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/447510/22/994]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina POGORZELA miejscowość POGORZELA2012-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość POGORZELA ulica KROTOSZYŃSKA nr domu 67 kod pocztowy 63-860 poczta POGORZELA kraj POLSKA 2012-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.11.2011 R., NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 12233/2011.2012-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2015-04-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2015-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2021-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTAK2021-03-12 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2021-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2012-01-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2012-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPTAK2015-04-30 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2015-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2015-04-30 do dziś
21. NazwiskoWALEŃSKA2015-04-30 do dziś
2. ImionaANNA2015-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2015-04-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2012-01-05 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-01-05 do dziś
325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2012-01-05 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-01-05 do dziś
525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-01-05 do dziś
625 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-01-05 do dziś
733 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2012-01-05 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-01-05 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-01-05 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2013 okres 28.11.2011R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
2data złożenia 25.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
5data złożenia 30.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
6data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
7data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
10data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.11.2011R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.11.2011R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów