SZAMAŁEK H2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000407198
Numer REGON: 221589757
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-10-03
Sygnatura akt[RDF/433769/22/234]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSZAMAŁEK H2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2015-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica AL. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO nr domu 50 nr lokalu 20 kod pocztowy 81-382 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2019-10-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@SZAMALEK.COM.PL2015-09-21 do dziś
4. Adres strony internetowejSZAMALEK.COM.PL2015-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.10.2011, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA MACIĄG -NOTARIUSZ IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, GDYNIA, REPERTORIUM A NR 8843/20112012-01-04 do dziś
201 LIPCA 2015 R., REPERTORIUM A NUMER 4564/2015, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LINDE Z KANCELARII NOTARIALNEJ ELŻBIETA MACIĄG IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ BARTŁOMIEJ LINDE W GDYNI. ZMIENIONO PAR.2 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI.2015-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAMAŁEK2012-01-04 do dziś
2. ImionaIZABELA WIESŁAWA2012-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2012-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAMAŁEK2019-10-31 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁADYSŁAW2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-01-04 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-01-04 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-01-04 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-04 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-01-04 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2013 okres 01.12.2011 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
2data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-02 do dziś
3data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
5data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
6data złożenia 20.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
7data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
8data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
9data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
10data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
11data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-21 do dziś
12data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
13data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2011 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-14 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2011 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów