L’ARTISAN-BOULANGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000407154
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-06-30
Sygnatura akt[RDF/632874/24/2]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL’ARTISAN-BOULANGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica LONDYŃSKA nr domu 23 kod pocztowy 03-921 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2011 R., NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3990/20112012-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARZĄTKA LIPIŃSKA2012-01-05 do dziś
2. ImionaALINA2012-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.900,00 ZŁ2024-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT2012-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARZĄTKA LIPIŃSKA2012-01-05 do dziś
2. ImionaALINA2012-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2012-01-05 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-01-05 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-01-05 do dziś
410 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2012-01-05 do dziś
510 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2012-01-05 do dziś
610 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2012-01-05 do dziś
710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-05 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-01-05 do dziś
947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-05 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-18 do dziś
2data złożenia 18.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-18 do dziś
3data złożenia 18.02.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-18 do dziś
4data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
5data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
6data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
7data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
8data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
9data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
10data złożenia 16.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
11data złożenia 30.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów