„A.A. MAJCHRZAK” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000407085
Numer REGON: 300453844
Numer NIP: 7872032090
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/536591/23/155]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300453844 NIP 78720320902012-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.A. MAJCHRZAK” SPÓŁKA JAWNA2012-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina PNIEWY miejscowość PNIEWY2012-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość PNIEWY ulica TARGOWA nr domu 16 kod pocztowy 62-045 poczta PNIEWY kraj POLSKA 2012-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 14.12.2011 R.2012-01-02 do dziś
201.04.2012 R. ZMIANA § 5, § 6.2012-04-10 do dziś
302.10.2017R. - ZMIENIONO §1 I §3 UMOWY.2018-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 KSH UCHWAŁĄ PODJĘTĄ DNIA 14.12.2011 R. PRZEZ WSPÓLNIKÓW: ALEKSANDRA MAJCHRZAKA WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA GMINY PNIEWY POD NR 1725 A ORAZ ALICJĘ MAJCHRZAK WPISANĄ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA GMINY PNIEWY POD NR 1725 B.2012-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2012-01-02 do dziś
2. ImionaALEKSANDER WITOLD2012-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-01-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2012-01-02 do dziś
2. ImionaALICJA BOGUMIŁA2012-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-01-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK CELIŃSKA2012-04-10 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ALICJA2012-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-04-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-04-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-04-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2012-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK CELIŃSKA2012-04-10 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ALICJA2012-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2012-01-02 do dziś
2. ImionaALEKSANDER WITOLD2012-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2012-01-02 do dziś
2. ImionaALICJA BOGUMIŁA2012-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-02 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-02 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-01-02 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-02-19 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-02-19 do dziś
347 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-19 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
2data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
3data złożenia 16.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
4data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
5data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
6data złożenia 12.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
7data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
8data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
9data złożenia 05.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
10data złożenia 09.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
11data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów