A.BARAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000406939
Numer REGON: 180461224
Numer NIP: 8181687699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-07-25
Sygnatura akt[RDF/552974/23/307]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. BARAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI gmina IWIERZYCE miejscowość IWIERZYCE2011-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość IWIERZYCE nr domu 33 kod pocztowy 39-124 poczta IWIERZYCE kraj POLSKA 2011-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.12.2011 R. NOTARIUSZ JOLANTA CZRTORYSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ADRES 35-032 RZESZÓW, PLAC ŚRENIAWITÓW 6/3 REP. A NR 2461/20112011-12-30 do dziś
209.03.2022 R. NOTARIUSZ MONIKA ZANIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, UL. HENRYKA KRECZMERA 4, RZESZÓW, REP.A NUMER 712/2022 - ZMIENIONO: PAR.: 2, 8, 9, 11, 12.2022-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-12-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTANIE W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI A.BARAN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W IWIERZYCACH W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ: A.BARAN -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIĄ W IWIERZYCACH. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPI NA ZASADZIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, TJ. NASTĄPI ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ FORMY USTROJOWEJ SPÓŁKI, PRZY ZACHOWANIU DOTYCHCZASOWEGO SKŁADU OSOBOWEGO I MAJĄTKU SPÓŁKI. W SZCZEGÓLNOŚCI WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ BĘDĄ PRZYSŁUGIWAŁY WSZYSTKIE PRAWA I OBOWIĄZKI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ ORAZ W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ BĘDĄ WYSTĘPOWALI WSZYSCY DOTYCHCZASOWI WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ. SUMA KOMANDYTOWA WYNOSIŁA BĘDZIE 4.835.000,00 ZŁOTYCH. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPI W TRYBIE ART. 551 I NAST. KSH ART. 575 KSH I 576 PAR. 1 KSH. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 29.12.2011 ROKU.2011-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA. BARAN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2011-12-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000334934 2011-12-30 do dziś
5. Numer REGON1804612242011-12-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2022-05-17 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.BARAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1806645652022-05-17 do dziś
4. Numer KRS0000377947 2022-05-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-05-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000 ZŁ2022-05-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000 ZŁ2022-05-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 ZŁ2022-05-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-05-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2022-05-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSSUR2022-05-17 do dziś
2. ImionaMARTA2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2022-05-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA JEJ IMIENIEM OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZE MOGĄ UPOWAŻNIĆ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PROKURENTA.2022-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSSUR2022-05-17 do dziś
2. ImionaMARTA2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2022-05-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2022-05-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2022-05-17 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBARAN2022-06-01 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-06-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2011-12-30 do dziś
231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2011-12-30 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-12-30 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-12-30 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-12-30 do dziś
616 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2011-12-30 do dziś
716 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2011-12-30 do dziś
816 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-12-30 do dziś
916 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2020-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2012 okres 30.12.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
2data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-17 do dziś
3data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
5data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
6data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
7data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
8data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
10data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
11data złożenia 25.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-25 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.12.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-10-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów