CONVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000406796
Numer REGON: 006223072
Numer NIP: 5270202845
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-05-17
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/17172/22/662]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 006223072 NIP 52702028452011-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCONVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze DZIAŁ B. NR 20614 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE SĄD GOSPODARCZY KRS2011-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina WIĄZOWNA miejscowość GLINIANKA2019-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GLINIANKA ulica UL. NAPOLEOŃSKA nr domu 82 kod pocztowy 05-408 poczta GLINIANKA kraj POLSKA 2019-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.1989 R. PRZED NOTARIUSZEM MAGDALENĄ SZYDLUK W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 11 REPERTORIUM A 16614/89, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI ZMIANA ZGODNA Z ART. 623 PAR. 1 KSH: 12.08.2011 ROKU UCHWALONO, PRZYJĘTO I PODPISANO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI BĘDĄCE JEDNOCZEŚNIE JEJ JEDNOLITYM TEKSTEM, PRZED NOTARIUSZEM BARTŁOMIEJEM JABŁOŃSKIM W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. ŚWIĘTKOKRZYSKIEJ 36 LOK.12 REPERTORIUM A NR 14438/20112011-12-29 do dziś
208.10.2019 R., REP. A NR 3968/2019, NOTARIUSZ ANNA SARNOWICZ-STOLAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM; ZMIANY UMOWY SPÓŁKI: § 1 UST.2, § 1 UST.3, § 2, § 5.1;2019-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOPACKA2011-12-29 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA SYLWIA2011-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2011-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISZEWSKI2011-12-29 do dziś
2. ImionaPIOTR ZBIGNIEW2011-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2011-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOPACKA2017-07-19 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA SYLWIA2017-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-11-19 do dziś
225 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2019-11-19 do dziś
325 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2019-11-19 do dziś
428 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2019-11-19 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2019-11-19 do dziś
646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2019-11-19 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-11-19 do dziś
810 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-19 do dziś
910 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2019-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.09.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-21 do dziś
2data złożenia 25.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
3data złożenia 23.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
4data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
5data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
6data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
7data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
8data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
9data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
10data złożenia 06.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122013-10-21 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012-31.12.20122013-10-21 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów