FIRMA HANDLOWA „PALPOL” SOCHALA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000406711
Numer REGON: 101334987
Numer NIP: 7252056831
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-05-25
Sygnatura akt[RDF/490508/23/364]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „PALPOL” SOCHALA SPÓŁKA JAWNA2011-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2011-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica DOWBORCZYKÓW nr domu 5 kod pocztowy 90-019 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2011-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.12.2011 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ SPORZĄDZONA W FORMIE PISEMNEJ Z PODPISAMI NOTARIALNIE POŚWIADCZONYMI W DNIU 21 GRUDNIA 2011 R.2011-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHALA2011-12-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2011-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-12-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-12-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHALA2011-12-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2011-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-12-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI2011-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHALA2011-12-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2011-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHALA2011-12-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2011-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNAJDER2011-12-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2011-12-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-29 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2011-12-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2011-12-29 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-12-29 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-12-29 do dziś
446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2021-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
2data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
3data złożenia 22.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
4data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
5data złożenia 25.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 29.12.2011 DO 31.12.20122019-06-11 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-06-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-06-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-11 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów