ASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000406657
Numer REGON: 122477510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2013-06-28
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/19226/13/906]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 122477510 NIP 54924328532012-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2012-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica BOHATERÓW WARSZAWY nr domu 14 nr lokalu 1 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2012-07-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejASTERS1@VP.PL2012-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W NICPONI2013-06-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina GNIEW miejscowość NICPONIA2013-06-28 do dziś
3. Adresmiejscowość NICPONIA ulica NICPONIA nr domu 45 kod pocztowy 83-140 poczta GNIEW kraj POLSKA 2013-06-28 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.2011 R. NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A NR 9535/20112011-12-29 do dziś
2AKT Z DNIA 16.01.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA CICIO W KRAKOWIE, REP. A NR 120/2012 ZMIENIONO JEJ § 3 UST. 12012-02-15 do dziś
308.03.2012 R., REPERTORIUM A NR 875/12, NOTARIUSZ JOANNA CICIO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 3 UST. 1 04.06.2012 R., REPERTORIUM A NR 1662/12, NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: § 3 UST. 12012-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIZIOŁEK2012-07-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DARIUSZ2012-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00 ZŁ2012-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIZIOŁEK2012-07-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DARIUSZ2012-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2011-12-29 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2011-12-29 do dziś
312 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-12-29 do dziś
413 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-12-29 do dziś
514 PRODUKCJA ODZIEŻY2011-12-29 do dziś
615 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2011-12-29 do dziś
716 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-12-29 do dziś
817 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2011-12-29 do dziś
918 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-12-29 do dziś
1019 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2011-12-29 do dziś
1120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-12-29 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2011-12-29 do dziś
1321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-12-29 do dziś
1422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-12-29 do dziś
1523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2011-12-29 do dziś
1624 PRODUKCJA METALI2011-12-29 do dziś
1725 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-12-29 do dziś
1826 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-12-29 do dziś
1927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-12-29 do dziś
2028 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-29 do dziś
2129 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-12-29 do dziś
2230 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-12-29 do dziś
2303 RYBACTWO2011-12-29 do dziś
2431 PRODUKCJA MEBLI2011-12-29 do dziś
2532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-12-29 do dziś
2633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-12-29 do dziś
2735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-12-29 do dziś
2836 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-12-29 do dziś
2937 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2011-12-29 do dziś
3038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2011-12-29 do dziś
3139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-12-29 do dziś
3241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-12-29 do dziś
3342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-12-29 do dziś
3405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2011-12-29 do dziś
3543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-12-29 do dziś
3645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-12-29 do dziś
3746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-12-29 do dziś
3847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-12-29 do dziś
3949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-12-29 do dziś
4050 TRANSPORT WODNY2011-12-29 do dziś
4151 TRANSPORT LOTNICZY2011-12-29 do dziś
4252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-12-29 do dziś
4353 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2011-12-29 do dziś
4455 ZAKWATEROWANIE2011-12-29 do dziś
4506 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2011-12-29 do dziś
4656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-12-29 do dziś
4758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-12-29 do dziś
4859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-12-29 do dziś
4960 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2011-12-29 do dziś
5061 TELEKOMUNIKACJA2011-12-29 do dziś
5162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-12-29 do dziś
5263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-12-29 do dziś
5368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-12-29 do dziś
5470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-12-29 do dziś
5571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-12-29 do dziś
5607 GÓRNICTWO RUD METALI2011-12-29 do dziś
5772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-12-29 do dziś
5873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-12-29 do dziś
5974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-12-29 do dziś
6075 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2011-12-29 do dziś
6177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-12-29 do dziś
6278 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-12-29 do dziś
6379 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2011-12-29 do dziś
6480 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2011-12-29 do dziś
6581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-12-29 do dziś
6682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-12-29 do dziś
6708 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2011-12-29 do dziś
6885 EDUKACJA2011-12-29 do dziś
6986 OPIEKA ZDROWOTNA2011-12-29 do dziś
7090 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2011-12-29 do dziś
7191 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2011-12-29 do dziś
7292 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2011-12-29 do dziś
7393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-12-29 do dziś
7494 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2011-12-29 do dziś
7595 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-12-29 do dziś
7696 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-12-29 do dziś
7797 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2011-12-29 do dziś
7809 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2011-12-29 do dziś
7998 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2011-12-29 do dziś
8010 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów