DOBRE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000406524
Numer REGON: 145946733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-08-07
Sygnatura akt[RDF/231881/20/717]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WILANOWSKA nr domu 9A nr lokalu 93 kod pocztowy 02-765 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19 GRUDNIA 2011 R., ASESOR NOTARIALNY ROMAN TOKARCZYK, ZASTĘPCA TADEUSZA SOJKI -NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A NR 82995/20112011-12-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.01.2016 R. REP. A NR 53/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JAKUBA BUDZISZEWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZMIENIA SIĘ CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA.2016-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDA2016-02-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2016-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2016-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDA2016-02-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2016-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2016-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDA2016-02-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2016-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDA2016-02-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2016-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-02-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2016-02-03 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-02-03 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-02-03 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-02-03 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-02-03 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-02-03 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-02-03 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-02-03 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.08.2013 okres 20122013-09-06 do dziś
2data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
3data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
4data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120122013-09-06 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120122013-09-06 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów