BUMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000406520
Numer REGON: 145949223
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[RDF/288957/21/16]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-07-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ANNOPOL nr domu 3 kod pocztowy 03-236 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-07-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUMCO.PL2020-03-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUMCO.PL2020-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2011 R., NOTARIUSZ JERZY HORBAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ JERZY HORBAN, MAŁGORZATA KĘDZIERSKA SPÓŁKA CYWILNA REP. A NR 7030/2011.2012-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIŃSKI2012-01-02 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ2012-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2012-01-02 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW BOGDAN2012-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ2020-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINDOR2018-09-25 do dziś
2. ImionaROBERT2018-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁOTYCH2018-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYŻWIŃSKA2020-09-25 do dziś
2. ImionaIWONA MARIA2020-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ2020-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2012-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIŃSKI2013-01-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2013-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2013-01-28 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW BOGDAN2013-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁYŻWIŃSKA2020-03-13 do dziś
2. ImionaIWONA MARIA2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM2020-03-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-01-02 do dziś
252 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-01-02 do dziś
350 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2012-01-02 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-02 do dziś
551 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2012-01-02 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-01-02 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-01-02 do dziś
852 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2012-01-02 do dziś
952 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2012-01-02 do dziś
1052 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
3data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
4data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
5data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
6data złożenia 18.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
7data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów