GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZY STOMATOLOGÓW TRUDNOWSKA, MASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000406479
Numer REGON: 341225054
Numer NIP: 8762457417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-01-11
Sygnatura akt[RDF/366311/22/611]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA LEKARZY STOMATOLOGÓW TRUDNOWSKA, MASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA2011-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GRUDZIĄDZKI gmina GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2011-12-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica SIKORSKIEGO nr domu 16 nr lokalu 26 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2014-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.11.2011 R.2011-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUDNOWSKA2011-12-27 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIA2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-12-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASZEWSKI2011-12-27 do dziś
2. ImionaJERZY WOJCIECH2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-12-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-12-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2011-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUDNOWSKA2011-12-27 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIA2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASZEWSKI2011-12-27 do dziś
2. ImionaJERZY WOJCIECH2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2011-12-27 do dziś
286 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2011-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-02 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-31 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów