ENDHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000406465
Numer REGON: 021792849
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339102/21/700]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021792849 NIP 89717803582012-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2015-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. SOSNOWA nr domu 34 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2015-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.11.2011 R., W LOKALU WE WROCŁAWIU, PRZY PLACU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17A/223, PRZED NOTARIUSZEM WINICJUSZEM MARKIEM WÓJCIKIEWICZEM, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 23A, REP. A NR 12616/20112012-01-02 do dziś
201.04.2015 R., REPERTORIUM A NR 975/2015, NOTARIUSZ PAWEŁ GANDŻA KANCELARIA NORTARIALNA WE WROCŁAWIU PLAC POSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1 LOKAL 30; ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2015-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKI2012-01-02 do dziś
2. ImionaPIOTR ZYGMUNT2012-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2012-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2012-01-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MICHAŁ2012-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2012-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIRYCZ2012-01-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROMAN2012-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2012-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWICZ2012-01-02 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA DOROTA2012-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2012-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-02 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA WROCŁAW2021-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9319348392021-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2021-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2012-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2) A W POZOSTAŁYCH SPRAWACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIRYCZ2020-11-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROMAN2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-17 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2015-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKI2012-02-15 do dziś
2. ImionaPIOTR ZYGMUNT2012-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-01-02 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-01-02 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-01-02 do dziś
496 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-01-02 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-01-02 do dziś
679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-01-02 do dziś
780 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2012-01-02 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-01-02 do dziś
910 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-01-02 do dziś
1055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.05.2015 okres OD 23.11.2011 DO 31.12.20122015-06-30 do dziś
2data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-30 do dziś
3data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4data złożenia 29.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-28 do dziś
5data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-08 do dziś
6data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-08 do dziś
7data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
8data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-14 do dziś
9data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.11.2011 DO 31.12.20122015-06-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-14 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.11.2011 DO 31.12.20122015-06-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów