„A. PRZYSTUPA I PARTNERZY - SPÓŁKA LEKARZY”

Stan na dzień 2021-10-20 godz. 12:17:12
Numer KRS: 0000406402
Numer REGON: 200668418
Numer NIP: 9662083981
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-07-21
Sygnatura akt[RDF/318845/21/610]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2011-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A. PRZYSTUPA I PARTNERZY -SPÓŁKA LEKARZY”2011-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina SUPRAŚL miejscowość GRABÓWKA2011-12-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GRABÓWKA ulica BIAŁOSTOCKA nr domu 61C kod pocztowy 15-523 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2011-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.11.2011 R.2011-12-27 do dziś
231.08.2012 R. ZMIENIONO § 42012-11-07 do dziś
320.06.2016 R. ZMIENIONO § 42016-10-27 do dziś
428.02.2019 R. ZMIENIONO § 5 14.03.2019 R. ZMIENIONO § 52019-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoPRZYSTUPA2011-12-27 do dziś
2. ImionaADRIAN WOJCIECH2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-27 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-12-27 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-12-27 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-27 do dziś
2
1. NazwiskoWSPANIAŁA2011-12-27 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-27 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-12-27 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-12-27 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY PARTNER SAMODZIELNIE2011-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYSTUPA2011-12-27 do dziś
2. ImionaADRIAN WOJCIECH2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWSPANIAŁA2011-12-27 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2011-12-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2011-12-27 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-12-27 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-12-27 do dziś
486 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2011-12-27 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2011-12-27 do dziś
686 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2011-12-27 do dziś
786 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2011-12-27 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-27 do dziś
986 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2016-10-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów