ITOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000405953
Numer REGON: 281361220
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2013-03-21
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/3081/13/192]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaITOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 214 kod pocztowy 02-486 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.12.2011 R., REP. A NR 9082/2011, NOTARIUSZ TOMASZ MARKUSZEWSKI ZASTĘPCA NOTARIUISZA MAŁGORZATY FARION, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2011-12-21 do dziś
210.01.2013 R. NOTARIUSZ MAGDALENA DĄBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 93/2013 - ZMIENIONO § 1 UST. 2, § 1 UST. 3, § 6 UST. 8, § 11 UST. 7, SKREŚLONO W CAŁOŚCI § 8 UST. 3 PKT 1-2, § 8 UST. 4.2013-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUCHNIEWICZ2013-03-21 do dziś
2. ImionaMARIUSZ IRENEUSZ2013-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ2013-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2011-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PIERWSZY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM DRUGI PREZES ZARZĄDU) ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUCHNIEWICZ2013-03-21 do dziś
2. ImionaMARIUSZ IRENEUSZ2013-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2011-12-21 do dziś
231 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2011-12-21 do dziś
331 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2011-12-21 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-12-21 do dziś
559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2011-12-21 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-12-21 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2011-12-21 do dziś
833 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2011-12-21 do dziś
950 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2011-12-21 do dziś
1052 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2011-12-21 do dziś
1177 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2011-12-21 do dziś
1216 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2011-12-21 do dziś
1377 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2011-12-21 do dziś
1451 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2011-12-21 do dziś
1530 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2011-12-21 do dziś
1630 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2011-12-21 do dziś
1743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-12-21 do dziś
1846 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-12-21 do dziś
1923 11 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO2011-12-21 do dziś
2023 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2011-12-21 do dziś
2123 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO2011-12-21 do dziś
2225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2011-12-21 do dziś
2325 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2011-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów