INTEGRA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-06-02 godz. 12:59:15
Numer KRS: 0000405824
Numer REGON: 021781053
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-03-28
Sygnatura akt[RDF/475571/23/328]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-06-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SZCZECIŃSKA nr domu 17 kod pocztowy 54-517 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.2011 R., NOTARIUSZ IWONA KREDZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 72, REPERTORIUM A NR 4880/20112011-12-20 do dziś
219.12.2013 R., NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA NR 3 LOK.15-16, REPERTORIUM A NR 28046/2013, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ ZMIANĘ BRZMIENIA § 5 UST. 1, § 6 UMOWY SPÓŁKI.2014-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZ2011-12-20 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały154 (STO PIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.400 ZŁ ([PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA) ZŁOTYCH.2014-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZ2011-12-20 do dziś
2. ImionaEWA BOŻENA2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały146 (STO CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.600 ZŁ ([CZTERNAŚCIE TYSIĘCY SZEŚĆSET) ZŁOTYCH.2014-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2014-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2014-01-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2011-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZ2011-12-20 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPIENIAKA2011-12-20 do dziś
2. ImionaJÓZEF CZESŁAW2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-12-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-12-20 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-12-20 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-12-20 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2011-12-20 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-12-20 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-12-20 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-12-20 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-12-20 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-12-20 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-12-20 do dziś
1168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-12-20 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-12-20 do dziś
1368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-20 do dziś
1468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-12-20 do dziś
1568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-12-20 do dziś
1670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-12-20 do dziś
1781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2011-12-20 do dziś
1882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-20 do dziś
1996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-20 do dziś
2042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-12-20 do dziś
2142 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2011-12-20 do dziś
2242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2011-12-20 do dziś
2342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-12-20 do dziś
2443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-12-20 do dziś
2543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-12-20 do dziś
2643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 20.12.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
5data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
10data złożenia 28.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.12.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.12.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów