POLSKIE CENTRUM TYTONIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000405792
Numer REGON: 242820678
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-05-15
Sygnatura akt[RDF/112635/19/146]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLSKIE CENTRUM TYTONIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2011-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. STAROMIEJSKA nr domu 6 nr lokalu 10D kod pocztowy 40-013 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2014-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuPOLSKIE CENTRUM TYTONIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WILKOWICACH2015-04-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZCZYŃSKI gmina LIPNO miejscowość WILKOWICE2015-04-23 do dziś
3. Adresmiejscowość WILKOWICE ulica UL. NOWA nr domu 8 kod pocztowy 64-115 poczta ŚWIĘCIECHOWA kraj POLSKA 2015-04-23 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28; LISTOPADA 2011 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM ZIELIŃSKIM W POZNANIU, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. KOŚCIUSZKI 86/6, REP. A REP. A NR 12287/20112011-12-22 do dziś
216.04.2012 R., REP. A NR 1282/2012, NOTARIUSZ AGNIESZKA DYSZLEWSKA-TARNAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. PAWŁA STALMACHA, -ZMIENIONO § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2012-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRZEBA2012-04-23 do dziś
2. ImionaDENNIS2012-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ2012-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRZEBA2012-11-27 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2012-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRZEBA2018-06-27 do dziś
2. ImionaDENNIS2018-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-12-22 do dziś
223 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2011-12-22 do dziś
324 PRODUKCJA METALI2011-12-22 do dziś
425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-12-22 do dziś
532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-12-22 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-12-22 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-12-22 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-12-22 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-12-22 do dziś
1028 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
2data złożenia 22.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
3data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
4data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
5data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
6data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
7data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów