EKOMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000405714
Numer REGON: 145928209
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-11-28
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/84599/19/371]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEKOMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina NOWE MIASTO NAD PILICĄ miejscowość ŻDŻARY2016-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻDŻARY nr domu 45 kod pocztowy 26-420 poczta ŻDŻARY kraj POLSKA 2016-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102 GRUDNIA 2011 ROKU, NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA -ZALEWSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE REP. A NR 3763/20112011-12-21 do dziś
209.03.2016, REP.A NR 1842/2016, NOTARIUSZ W WARSZAWIE WOJCIECH ZIELENIEWSKI, UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2016-04-11 do dziś
320.05.2016 R., REP. A NR 3813/2016, NOTARIUSZ MONIKA IWICKA-SUCHCICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH ZIELENIEWSKI, MONIKA IWICKA-SUCHCICKA, UL.MARSZAŁKOWSKA 87/123, 00-683 WARSZAWA ZMIENIONO: §2, §32016-06-09 do dziś
416.06.2016R., REP. A NR 3520/2016, NOTARIUSZ: MARCIN BIERNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W INOWROCŁAWIU UL. STUDZIENNA 12/14 ZMIENIONO §32016-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2016-04-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ DAMIAN2016-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2016-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2011-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2011-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST PROKURENT, ZAWSZE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2011-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-12-21 do dziś
246 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-12-21 do dziś
349 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-12-21 do dziś
452 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2011-12-21 do dziś
568 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-12-21 do dziś
673 1 REKLAMA2011-12-21 do dziś
777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-12-21 do dziś
877 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2011-12-21 do dziś
981 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2011-12-21 do dziś
1045 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2013 okres 21.12.2011 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.12.2011 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.12.2011 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów