ASSG SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000405550
Numer REGON: 141349101
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2015-03-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/9137/15/526]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2011-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSG SPÓŁKA AKCYJNA2011-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 46 nr lokalu U4 kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.09.2011 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. LWOWSKA NR 4 M. 6 W WARSZAWIE, REP. A NR 3340/2011 23.09.2011 R., NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. PCK 10 M. 2 W KATOWICACH, REP. A NR 762/20112011-12-19 do dziś
218 CZERWCA 2012 R., REP. A NR 1893/2012, NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 4 LOK. 6 W STATUCIE ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 10 UST. 2 ORAZ § 10 UST. 4 PKT 12012-09-05 do dziś
314.11.2013 R., REP. A NR 2999/2013, NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: ZDANIE WSTĘPNE W § 6 UST. 1, DODANO LIT. C) W § 6 UST. 1, ZMIENIONO § 11 UST. 3.1. STATUTU SPÓŁKI.2014-02-14 do dziś
402.12.2014 R., REP. A NR 424/2014, NOTARIUSZ MAGDALENA PACUŁA-ZIEMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO ZDANIE WSTĘPNE W § 6 UST.1, DODANO LIT. D) W § 6 UST.1, DODANO PPKT 1.11 I 1.12 W § 5 UST.1, ZMIENIONO UST. 3.2 W § 11 STATUTU SPÓŁKI2015-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-19 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-12-19 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-12-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ASSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2011 R. -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20 WRZEŚNIA 2011 R. PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA NAMIELSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ PRZY UL. LWOWSKIEJ 4 M. 6 W WARSZAWIE, REP. A NR 3340/2011.2011-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2011-12-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000304658 2011-12-19 do dziś
5. Numer REGON1413491012011-12-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego225000,00 ZŁ2015-03-13 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji22500002015-03-13 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2011-12-19 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego225000,00 ZŁ2015-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-12-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002011-12-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-12-19 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2012-09-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1500002012-09-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-09-05 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2014-02-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2000002014-02-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-02-14 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2015-03-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9000002015-03-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-03-13 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-12-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŚLI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. JEŚLI ZARZĄD SPÓŁKI JEST TRZYOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2012-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘKOŚ2011-12-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ WALDEMAR2011-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADACHOWSKI2013-09-23 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2013-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWÓJCIK2011-12-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2011-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-19 do dziś
21. NazwiskoORZEŁ2011-12-19 do dziś
2. ImionaJANUSZ2011-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-19 do dziś
31. NazwiskoTOMIKOWSKI2012-09-05 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARIA2012-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-05 do dziś
41. NazwiskoDROZDOWSKI2011-12-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2011-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-19 do dziś
51. NazwiskoSTECHMILLER2013-06-13 do dziś
2. ImionaARTUR2013-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-13 do dziś
246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2015-03-13 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-03-13 do dziś
461 TELEKOMUNIKACJA2015-03-13 do dziś
562 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-03-13 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-03-13 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-13 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-03-13 do dziś
985 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2015-03-13 do dziś
1085 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-06-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 - 31.12.20112013-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112013-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112013-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów