ARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000405505
Numer REGON: 081007683
Numer NIP: 9291845817
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-05-12
Sygnatura akt[RDF/291136/21/545]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2011-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica DEKORACYJNA nr domu 1 A kod pocztowy 65-155 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2011-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.12.2011 R. NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 12245/2011. 07.12.2011 R. -NOTARIUSZ KATARZYNA HAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 12413/2011 ZMIENIONO: § 2.2011-12-15 do dziś
212.06.2014 R., NOTARIUSZ KATARZYNA HAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A. NUMER 6125/2014 - ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI;2014-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIŃSKI2011-12-15 do dziś
2. ImionaARTUR JACEK2011-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.900,00 ZŁ2011-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2011-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOWBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU -JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2011-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSIAK2017-08-16 do dziś
2. ImionaEWA2017-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMROZIŃSKI2011-12-15 do dziś
2. ImionaARTUR JACEK2011-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2011-12-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-12-15 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-12-15 do dziś
311 PRODUKCJA NAPOJÓW2011-12-15 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-12-15 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-12-15 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-12-15 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-12-15 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-12-15 do dziś
963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-12-15 do dziś
1046 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2015-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
2data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
3data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
4data złożenia 11.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
5data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
6data złożenia 08.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
7data złożenia 12.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów