NAVIGARE MJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000405443
Numer REGON: 081006324
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-02-10
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1459/22/697]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNAVIGARE MJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2011-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica KOBYLOGÓRSKA nr domu 16 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2012-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.11.2011 R. NOTARIUSZ URSZULA KOSTULSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REPERTORIUM A NR 5494/20112011-12-15 do dziś
208.02.2022 R., NOTARIUSZ PAWEŁ WACHOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A 932/2022 - ZMIANA:§2, §6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2022-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELIGOWSKI2011-12-15 do dziś
2. ImionaJERZY2011-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELIGOWSKA2022-02-10 do dziś
2. ImionaMONIKA AGATA2022-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2022-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)PREZES ZARZĄDU -JEDNOOSOBOWO, B)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2011-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELIGOWSKI2011-12-15 do dziś
2. ImionaJERZY2011-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-15 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-12-15 do dziś
377 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2022-02-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy150 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2022-02-10 do dziś
277 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2022-02-10 do dziś
393 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2022-02-10 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-02-10 do dziś
559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2022-02-10 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-02-10 do dziś
793 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2014-01-08 do dziś
2data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-14 do dziś
3data złożenia 07.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-15 do dziś
4data złożenia 07.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
5data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-04 do dziś
6data złożenia 04.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-04 do dziś
7data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8data złożenia 29.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
9data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R. - 31.12.2012R.2014-01-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012R. - 31.12.2012R.2014-01-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów