GRUPA ZALESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000405415
Numer REGON: 145920521
Numer NIP: 5213624974
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-10-31
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/25238/22/750]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZALESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina BŁĘDÓW miejscowość ZALESIE2013-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ZALESIE nr domu 31B kod pocztowy 05-620 poczta BŁĘDÓW kraj POLSKA 2013-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.11.2011 R., RAFAŁ MAZUR NOTARIUSZ W GRÓJCU, REP. A NR 8281/20112011-12-16 do dziś
220.02.2013 R., REP. A NR 772/2013, NOTARIUSZ DARIUSZ MARCIN STEFAŃCZYK W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ, ZMIANA § 3 UST. 1. TEKST JEDNOLITY.2013-03-05 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2013 R., REP. A NR 6763/2013, NOTARIUSZ DARIUSZ MARCIN STEFAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UL. SZEROKA 10 B - ZMIANA PAR. 6, ZMIANA PAR. 16 DODANIE UST. 52014-05-14 do dziś
430.12.2014 R. REP. A 8725/2014, NOTARIUSZ DARIUSZ KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU. ZMIANA § 6.2015-04-15 do dziś
504.11.2016 R., REP. A NR 8524/2016, NOTARIUSZ DARIUSZ KARCZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU, UL. BANKOWA 1 LOK. 2 ZMIANA §6 UST. 1 I 3, §10 UST. 2 LIT.C MYŚLNIK DRUGI, §12 UST. 1, DODANIE W §12 NOWEGO UST. 7, DOTYCHCZASOWY UST. 7 OTRZYMUJE NUMER 8, ZMIANA §13 UST. 6 I 7, §16 UST. 1, 2, 5, DODANIE W §16 UST. 62017-03-09 do dziś
630.03.2017R., REP. A NR 2176/2017, NOTARIUSZ DARIUSZ KARCZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU ZMIANA BRZMIENIA PAR.10 UST.3 ZMIANA PAR.12 UMOWY SPÓŁKI - USUNIĘCIE UST.7 W PAR.12 DOTYCHCZASOWY USTĘP OZNACZONY JAKO NR 8 ZOSTAŁ OZNACZONY JAKO NR 7.2017-05-11 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2018 R., REP. A NR 5226/2018, NOTARIUSZ DARIUSZ KARCZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU - ZMIANA PAR.8 UST.22019-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWOLSKI2011-12-16 do dziś
2. ImionaHENRYK JAN2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20.020.UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.001.000 ZŁOTYCH2017-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWOLSKA2011-12-16 do dziś
2. ImionaMARTA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.001.000 ZŁOTYCH2017-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZANOWSKI2017-03-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.450 ZŁOTYCH2017-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2043850,00 ZŁ2017-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2011-12-16 do dziś
247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-12-16 do dziś
301 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2011-12-16 do dziś
401 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2011-12-16 do dziś
510 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2011-12-16 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-12-16 do dziś
752 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2011-12-16 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-12-16 do dziś
977 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2011-12-16 do dziś
1046 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2015-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2013 okres 01.11.2011 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
2data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
3data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
4data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-15 do dziś
5data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
6data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.11.2011 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.11.2011 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2022-04-20 do dziś
2. ImionaKAMIL TOMASZ2022-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-20 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART. 69 § 1 K.P.C.2022-04-20 do dziś
6. Data powołania kuratora14.03.20222022-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIEWSKI2022-05-13 do dziś
2. ImionaANTONI ADAM2022-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-13 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART. 69 § 1 K.P.C.; POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W RADOMIU V WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO Z DNIA 26 KWIETNIA 2022 ROKU, SYGN. AKT V GNC 3233/202022-05-13 do dziś
6. Data powołania kuratora26.04.20222022-05-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROŻOGO2022-08-26 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-08-26 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W LUBLINIE Z DNIA 17 SIERPNIA 2022 ROKU, SYGN. AKT I AGA 131/19 W PRZEDMIOCIE USTANOWIENIA NA PODSTAWIE ART. 69 K.P.C. KURATORA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWIE2022-08-26 do dziś
6. Data powołania kuratora17.08.20222022-08-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZONA2022-09-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2022-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-14 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaNA PODSTAWIE ART. 818 § 1 ZDANIE DRUGIE K.P.C. CELEM REPREZENTOWANIA INTERESÓW W POSTĘPOWANIACH EGZEKUCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GRÓJCU ANNĘ STĘPNIEWSKĄ POD SYGN. AKT: KM 830/21, KM 831/21 I KM 832/212022-09-14 do dziś
6. Data powołania kuratora02.08.20222022-09-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACZEK2022-10-31 do dziś
2. ImionaNORBERT2022-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-31 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART. 42 K.C. W ZW. Z ART. 34 § 1 K.P.A., KURATOR USTANOWIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PROWADZONYCH PRZEZ DYREKTORA MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W WARSZAWIE POSTĘPOWANIACH W PRZEDMIOCIE: A) ZAWIESZENIA UZNANIA SPÓŁKI ZA ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW, B) COFNIĘCIA UZNANIA ZA ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW, C) USTALENIA KWOTY NIENALEŻNIE LUB NADMIERNIE POBRANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH.2022-10-31 do dziś
6. Data powołania kuratora31.10.20222022-10-31 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów