BUSINESS HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000405361
Numer REGON: 145925576
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-02-16
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/5474/21/615]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość JANKI2011-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość JANKI ulica MSZCZONOWSKA nr domu 60 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2011-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.12.2011 R., NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ W RASZYNIE, REPERTORIUM A NR 11449/20112011-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCZKIEWICZ2011-12-16 do dziś
2. ImionaRENATA JOANNA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900 ZŁ2014-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCZKIEWICZ2014-11-19 do dziś
2. ImionaDAMIAN2014-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 ZŁ2014-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCZKIEWICZ2011-12-16 do dziś
2. ImionaRENATA JOANNA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-12-16 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.02.2013 okres 2012 R.2013-02-27 do dziś
2data złożenia 06.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-17 do dziś
3data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
4data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
5data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
6data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 R.2013-02-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 R.2013-02-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-02-012021-02-16 do dziś