GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNEJ „ZDROWIE” EWA ZIELIŃSKA I PARTNERZY

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000405101
Numer REGON: 357073583
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-01-26
Sygnatura akt[RDF/367387/22/850]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2011-12-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3570735832011-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNEJ „ZDROWIE” EWA ZIELIŃSKA I PARTNERZY2011-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SŁOMNIKI miejscowość SŁOMNIKI2011-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁOMNIKI ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 64 kod pocztowy 32-090 poczta SŁOMNIKI kraj POLSKA 2019-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.09.1999 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ, 01.07.2007 R., 05.04.2008 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ; 09.11.2011 R. UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ.2011-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-12-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ „ZDROWIE” SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ POD NAZWĄ GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNEJ „ZDROWIE” EWA ZIELIŃSKA I PARTNERZY NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „ZDROWIE” SPÓŁKA CYWILNA Z DNIA 09.11.2011 R. ZAWARTEJ PRZED NOTARIUSZEM ŁUKASZEM HAJTO, REP. A NR 4773/2011 („ZDROWIE” SPÓŁKA CYWILNA ZOSTAŁA WPISANA DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH POD NR 17/97/3/000037).2011-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ZDROWIE” SPÓŁKA CYWILNA2011-12-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR INNY NIŻ REJESTR SĄDOWY I EWIDENCJA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ2011-12-16 do dziś
5. Numer REGON3570735832011-12-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoMISZCZYK2011-12-16 do dziś
2. ImionaBEATA URSZULA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-16 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-12-16 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-12-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-12-16 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-16 do dziś
2
1. NazwiskoMOTYKA2011-12-16 do dziś
2. ImionaIRENA MARIA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-16 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-12-16 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-12-16 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-16 do dziś
3
1. NazwiskoTŁUSZCZ2011-12-16 do dziś
2. ImionaJANINA STANISŁAWA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-16 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-12-16 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-12-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-12-16 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-16 do dziś
4
1. NazwiskoWĄCŁAWSKA2011-12-16 do dziś
2. ImionaBEATA ZDZISŁAWA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-16 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-12-16 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-12-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-12-16 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-16 do dziś
5
1. NazwiskoZIELIŃSKA2011-12-16 do dziś
2. ImionaEWA JANINA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-16 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-12-16 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-12-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-12-16 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2011-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZCZYK2011-12-16 do dziś
2. ImionaBEATA URSZULA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYKA2011-12-16 do dziś
2. ImionaIRENA MARIA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTŁUSZCZ2011-12-16 do dziś
2. ImionaJANINA STANISŁAWA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄCŁAWSKA2011-12-16 do dziś
2. ImionaBEATA ZDZISŁAWA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2011-12-16 do dziś
2. ImionaEWA JANINA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2011-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-16 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów