EXAMTUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000405029
Numer REGON: 122467485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2017-09-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/72393/17/608]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXAMTUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻURAWIA nr domu 43 nr lokalu 5 kod pocztowy 00-680 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 12 WRZEŚNIA 2011 ROKU REPERTORIUM A NR 3170/2011 ASESOR NOTARIALNY JAN KAKITEK -ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROMANY GRUSKOŚ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. GROTTGERA 1/12011-12-14 do dziś
224.07.2013 R., ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA SIKORSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BOŻENY STROJNOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2982/2013, DODANO: §18 UST.3, ZMIENIONO: TYTUŁ §3, §5, §8, §17, §24, §252013-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2011-12-14 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JAN2011-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 ZŁ2013-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACIŃSKI2013-09-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MAREK2013-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ2013-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2013-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACIŃSKI2013-09-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MAREK2013-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-12-14 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-12-14 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-12-14 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-12-14 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-14 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-12-14 do dziś
766 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2013-09-30 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-09-30 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-09-30 do dziś
1074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-30 do dziś
1182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-09-30 do dziś
1282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-30 do dziś
1394 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2013-09-30 do dziś
1492 00 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2013-09-30 do dziś
1562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-09-30 do dziś
1658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-09-30 do dziś
1763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-09-30 do dziś
1866 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-30 do dziś
1947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-09-30 do dziś
2064 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-09-30 do dziś
2164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-30 do dziś
2264 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2013-09-30 do dziś
2373 1 REKLAMA2013-09-30 do dziś
2473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-09-30 do dziś
2585 EDUKACJA2013-09-30 do dziś
2670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2012 okres 14.12.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
2data złożenia 17.10.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-06 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-26 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
5data złożenia 07.08.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-18 do dziś
6data złożenia 07.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.12.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-26 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-18 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów