ENDOSKOPIA ZABIEGOWA.TYRAWSKI&BIGAJ, LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000404857
Numer REGON: 242809984
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-02-23
Sygnatura akt[RDF/369704/22/580]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2011-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOSKOPIA ZABIEGOWA.TYRAWSKI&BIGAJ, LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA2011-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina TRZEBINIA miejscowość TRZEBINIA2016-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZEBINIA ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 25 kod pocztowy 32-540 poczta TRZEBINIA kraj POLSKA 2016-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.11.2015, REP. NR 8584/2015, KANCELARIA NOTARIALNA 32-590 LIBIĄŻ UL. PADEREWSKIEGO 4/4, NOTARIUSZ IZABELA POTEJKO -ZMIENIONO PAR.2 UMOWY SPÓŁKI2016-01-29 do dziś
2UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ ZAWARTA DNIA 02.12.2011 R.2016-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoTYRAWSKI2011-12-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JANUSZ2011-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-13 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-12-13 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-12-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-12-13 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-13 do dziś
2
1. NazwiskoBIGAJ2011-12-13 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ANDRZEJ2011-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-13 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-12-13 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-12-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-12-13 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MAJĄ PARTNERZY: PAWEŁ TYRAWSKI I JAROSŁAW BIGAJ, PRZY CZYM KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2011-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYRAWSKI2011-12-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JANUSZ2011-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIGAJ2011-12-13 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ANDRZEJ2011-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2011-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-23 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-23 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów