KZ - INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000404745
Numer REGON: 301988731
Numer NIP: 7792402627
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-11-16
Sygnatura akt[RDF/570830/23/674]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZ -INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-12-09 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica DZIEWIŃSKA nr domu 41 kod pocztowy 60-178 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.12.2011 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MICKIEWICZA 18/3, REP. A NR 14.493/20112011-12-09 do dziś
2DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 17.12.2012 R., REPERTORIUM A NR 12929/2012, DR WOJCIECH KWARCIŃSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, ZMIANA PAR. 42013-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWIŃSKI2011-12-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2011-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały79924 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.996.200,00 ZŁ2013-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4000000,00 ZŁ2013-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SPÓŁKI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWIŃSKI2011-12-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2011-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWIŃSKI2011-12-09 do dziś
2. ImionaANTONI2011-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-12-09 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-12-09 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-12-09 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2011-12-09 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-12-09 do dziś
664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2013 okres 22.12.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
4data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
6data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8data złożenia 10.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
9data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
10data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
11data złożenia 16.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.12.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.12.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów