BUDOGRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000404699
Numer REGON: 145916519
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/30150/20/729]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOGRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA nr domu 72 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-603 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDOGRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ WARSZAWA AL.JANA PAWŁA II2015-12-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-03 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 32 nr lokalu U1 kod pocztowy 00-141 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-03 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.11.2011 R., NOTARIUSZ TOMASZ KOTUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA, REP. A NR 6474/20112011-12-12 do dziś
210.07.2015 R., REP. A NR 6277/2015, NOTARIUSZ TOMASZ KOTUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 13.12015-12-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOGRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1458421752011-12-12 do dziś
4. Numer KRS0000398730 2011-12-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOJEK2020-07-14 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA ALEKSANDRA2020-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁOTYCH2020-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego45.000 ZŁOTYCH2020-07-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego45.000 ZŁOTYCH2020-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - BUDOGRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBY REPREZENTUJĄCE KOMPLEMENTARIUSZA - MIROSŁAWA ŁOJEK.2017-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOGRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1458421752011-12-12 do dziś
4. Numer KRS0000398730 2011-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-12-12 do dziś
296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-12-12 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-12-12 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-12-12 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-12-12 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-12-12 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-12-12 do dziś
856 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2016-01-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH2016-01-18 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2015-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2013 okres 12.12.2011 - 31.12.20122013-08-09 do dziś
2data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
3data złożenia 07.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
4data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
5data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
6data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
7data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.12.2011 - 31.12.20122013-08-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów