BORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000404684
Numer REGON: 101329762
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[RDF/386829/22/572]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SARMACKA nr domu 19 nr lokalu 172 kod pocztowy 02-272 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122 LISTOPADA 2011 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTY KALSZTEIN, REPERTORIUM A NR 5510/20112011-12-13 do dziś
203.12.2012 R. - REP. A NR 14144/2012 KANCELARIA NOTARIUSZA BOGDANA GRADA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM - ZMIENIONO PAR. 62013-01-02 do dziś
318.06.2016 R., REP. A NR 2011/2016, ANDRZEJ KARPOWICZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, DODANIE PKT 34) DO § 6 UMOWY SPÓŁKI2016-08-09 do dziś
406.10.2016 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4598/2016, ZMIANA TREŚCI § 6 UMOWY SPÓŁKI2016-12-08 do dziś
511.12.2017 R., NOTARIUSZ KATARZYNA WEŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, REP A NR 2512/2017, ZMIENIONO § 3 UMOWY2018-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARUSZKIEWICZ2011-12-13 do dziś
2. ImionaADAM2011-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2011-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARUSZKIEWICZ2011-12-13 do dziś
2. ImionaADAM2011-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2011-12-13 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-12-13 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-12-13 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-12-13 do dziś
533 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-12-13 do dziś
669 10 Z DORADZTWO I REPREZENTOWANIE PRAWNE2013-01-02 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-01-02 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-08-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-08-09 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2013 okres 13.12.2011 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
2data złożenia 20.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
3data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
4data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-27 do dziś
5data złożenia 03.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
6data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
11data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
12data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
13data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.12.2011 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.12.2011 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów