ROBERT OWCARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000404441
Numer REGON: 180790005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[RDF/407005/22/863]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaROBERT OWCARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina MIELEC miejscowość MIELEC2011-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość MIELEC ulica LINDEGO nr domu 8 kod pocztowy 39-300 poczta MIELEC kraj POLSKA 2011-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.08.2011 R. -KANCELARIA NOTARIALNA W KOLBUSZOWEJ, NOTARIUSZ PIOTR JACHYRA, REP. A NR 3086/2011.2011-12-07 do dziś
2DNIA 15.12.2016 R., REP.A A NR 5352/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W KOLBUSZOWEJ, NOTARIUSZ PIOTR JACHYRA ZMIANA PAR.2 UMOWY SPÓŁKI2017-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCARZ2011-12-07 do dziś
2. ImionaROBERT2011-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19800 ZŁ2017-04-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2011-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2011-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)2011-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCARZ2011-12-07 do dziś
2. ImionaROBERT2011-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-12-07 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-12-07 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-07 do dziś
429 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2011-12-07 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-07 do dziś
633 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-12-07 do dziś
729 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2011-12-07 do dziś
828 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2011-12-07 do dziś
928 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-07 do dziś
1074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-27 do dziś
2data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
3data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-05 do dziś
4data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-05 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-18 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
11data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
12data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-09-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-09-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów