APTEKI POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000404427
Numer REGON: 200659939
Numer NIP: 9662083165
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2024-04-25
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/22768/24/11]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina SEROCK miejscowość SEROCK2012-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SEROCK ulica NASIELSKA nr domu 9B kod pocztowy 05-140 poczta SEROCK kraj POLSKA 2012-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.10.2011 R. W KN SYLWII MONIKI GOZDÓR W OPOLU LUBELSKIM, REP. A NR 4798/2011 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-07 do dziś
212.12.2011 R. W KN SYLWII MONIKI GOZDÓR W OPOLU LUBELSKIM, REP. A NR 5922/2011 ZMIENIONO § 32012-01-30 do dziś
311.07.2019 R., REP. A NR 2507/2019, NOTARIUSZ AGATA MARUSZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SEROCKU. ZMIANA § 6, § 17 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2020-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROŃSKI2017-12-13 do dziś
2. ImionaJAN2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 ZŁOTYCH2017-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROŃSKA2020-01-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2020-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.800,00 ZŁOTYCH2020-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROŃSKA2024-04-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2024-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROŃSKA2011-12-07 do dziś
2. ImionaIWONA BEATA2011-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-24 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-24 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-24 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-01-24 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-01-24 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-01-24 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-24 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
2data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
3data złożenia 29.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
4data złożenia 29.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
11data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
13data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów